Vrak kan fungera som artificiella rev

Ordet rev associerar de flesta till tropiska, färgmättade korallrev. Finns det rev också i Östersjön? Vad är ett artificiellt rev?

Bildformat 4x5

Sanna Kuningas

Sanna arbetar some en forskare i Naturresursinstitutet

De faktiska korallreven, mångfaldens oaser är belägna på vardera sidan om ekvatorn. Också i Östersjön förekommer rev, men inte av korall. I Finland ligger de flesta rev i ytterskärgården där vattnet är klart och vågorna håller de hårda ytorna rena.

De här reven är egentligen ryggar av berg eller sten, täckta av makroalger, till exempel blåstång och rödalger, vilket skapar en märklig värld. I Bottenviken, där salthalten är mycket låg, växer rev med vattenmossa och olika grönalger. I skydd av dem trivs bottendjur, också arter som hör hemma i saltare vatten. 

Artificiella rev är resultat av mänsklig aktivitet

Artificiella rev är konstruktioner skapade av människan och erbjuder undervattensorganismerna skydd och underlag att fästa sig vid. Ett artificiellt rev kan till exempel vara en betongstruktur eller ett fartygsvrak.

Vattenorganismer driver ofta med strömmarna till nya platser. För många organismer duger vilken hård yta som helst som underlag, så länge den ger ett bra fäste. När de väl fått grepp om underlaget kan de fortsätta sin utveckling till alger eller musslor.

Det finns många konstgjorda rev runt om i världen. De behövs, eftersom många arter har tappat sin naturliga livsmiljö på grund av förstörelsen av korallrev.

 Dykare undersöker ett vrak.
Dykare vid vraket Alfred i Kimito.

Vraken bevaras väl i våra vatten

Sjöfarten i de finska havsområdena har långa traditioner. Fartygstrafiken har varit livlig, men vattnen är svåra att navigera i. Därför finns hundratals fartygsvrak på botten av Östersjön.

I jämförelse med många andra havsområden bevaras vrak av trä väl i våra vatten. Detta beror på att den trägnagande skeppsmasken inte trivs i det saltfattiga vattnet. Tack vare detta har många vrak fått vila i frid i århundraden.

Vraken fungerar som artificiella rev. De erbjuder underlag för makroalger, musslor, havstulpaner och andra organismer att fästa sig vid. Artificiella vrak, som ligger på botten med finfördelat material, kan förse organismer med en hård yta som annars saknas i deras livsmiljö. Vilka arter som fäster sig på vraket beror på djupet och på den omgivande livsmiljön.

För fiskar fungerar vraken främst som skyddade tillflyktsorter, strukturerna duger inte som lekplatser för fiskar i det finska marina området.

Visste du?

Trots namnet är skeppsmasken ingen mask, utan en mycket avlång, maskliknande mussla.