Tvärvetenskaplig havsforskning vid Åbo universitet

Hav och sjöfart hör till de sex tematiska forskningshelheterna vid Åbo universitet. Helheten förstärker redan starka forskningsfält och skapar förutsättningar för framtida banbrytande forskning.

Det syftar också till att förbättra det tvärvetenskapliga samarbetet, öppna nya banor i gränssnittet mellan olika vetenskapsgrenar och utöka det internationella forskningssamarbetet.


Hav och sjöfart – ett tvärvetenskapligt profilområde

Helheten Hav och sjöfart består av miljöforskning inom havs- och kustområden, skärgården och sjöfarten, samt av tvärvetenskaplig forskning av fartygstrafiken, hamnarna, marinindustrin, lagstiftningen och kulturen. Samarbetet med Åbo Akademi är intensivt.

Den naturvetenskapliga östersjöforskningen koncentreras till institutionerna för biologi, geografi och geologi. De zoologiska och botaniska museerna upprätthåller stora provsamlingar på havs- och skärgårdsarter. Skärgårdshavets forskningsinstitut är en viktig samarbetspartner i nätverket för forskningsstationer i Östersjön. Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Brahea-centret fokuserar på forskning i sjöfartsfrågor ur samhälleligt, ekonomiskt och miljöperspektiv samt ordnar vidareutbildning och seminarier

Den humanistisk-samhällsvetenskapliga havsforskningen har organiserats under AHA (Aallonharjalle) – ett nätverk gemensamt för Åbo universitet och Åbo Akademi. Syftet är att samla forskare vars forskning är relaterad till universitetets profilområde Hav och sjöfart. Forskningsämnen inkluderar lokal synlighet och erfarenhet av miljö- och klimatförändringar samt olika fenomen relaterade till segling och sjöfartskultur.

 Hamn

Forskning som förenar forskare och beslutsfattare

Åbo universitet producerar oberoende och aktuell information om Finlands maritima kluster, både för eget bruk och för beslutsfattare på regional och nationell nivå.
 
De ekonomiska parametrar som forskningen tar fram gagnar såväl beslutsfattare som intresseorganisationer, journalister och det övriga forskningssamfundet. Åbo universitet deltar aktivt i många EU-projekt som främjar bl.a. gränsöverskridande samarbete, ekoeffektivitet och konkurrenskraft inom sjöfarten och sjöfartsindustrin.

Åbo universitet deltar i FINMARI

Åbo universitet är en del av konsortiet FINMARI, som förenar viktiga finska havsforskningsinfrastrukturer och utvecklar utrustning för toppforskningens behov.
Konsortiet samordnas av Finlands miljöcentral. Andra medlemmar är: Meteorologiska institutet, Geologiska forskningscentralen, Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Arctia Shipping Oy.