Finlands miljöcentral forskar och övervakar miljöns tillstånd

Finlands miljöcentral SYKE är en forsknings- och utvecklingscentral under miljöministeriet. Centralen forskar och utvärderar samhällets utvecklingsvägar och deras hållbarhet genom att kombinera kunskap och expertis inom olika områden.


SYKEs verksamhet fokuserar på följande områden: klimatförändringen, hav, vatten, urbaniseringen, konsumtion och produktion, cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster, den bebyggda miljön samt produktion och användning av miljöinformation.

Miljöcentralens aktuella verksamhet fokuserar bl.a. på skräp i havet, arktiska frågor och hållbar gruvdrift, till exempel mineraler som tas från havsbotten.

SYKE bedriver tvärvetenskaplig havsforskning

SYKE bedriver tvärvetenskaplig havsforskning och ansvarar för den nationella uppföljningen av Östersjöns tillstånd. Forskarna bedömer de förändringar som sker i havet av naturliga orsaker och till följd av människans verksamhet.

SYKE tillhandahåller experttjänster för havsförvaltningen och utvecklar lösningar för en hållbar och ren havsmiljö i samarbete med andra aktörer. Verksamheten ger omfattande stöd och bakgrund till havspolitik och lagstiftning.

SYKE samordnar FINMARI, ett konsortium av finsk marin forskningsinfrastruktur

SYKEs havscenter samordnar FINMARI, ett konsortium av finsk marin forskningsinfrastrukturFINMARI samlar ihop centrala finska marina forskningsinfrastrukturer och utvecklar utrustning för toppforskning.

Förutom Finlands miljöcentral omfattar konsortiet Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, Åbo Akademi och Arctia Shipping Ab.

På havsforskningsfartyget Aranda utförs mångsidig forskning på öppna havet

SYKE förvaltar det moderna, isförstärkta havsforskningsfartyget Aranda, som används för ekologisk, hydrografisk och akustisk forskning på öppna havet. Experterna inom havsforskningen vid SYKE har också tillgång till ett forskningslaboratorium och forskningsapparatur som fungerar på många plattformar.