Mångsidig forskning i havlaboratorium

Ett brett spektrum av forskning bedrivs vid SYKEs havsforskningslaboratorium. I laboratoriet analyseras prover av vatten och levande organismer, utvecklas nya metoder och utförs experimentell havsforskning.


Havsforskningslaboratoriet har rum faciliteter för 50 havsanalytiker och -forskare. Laboratoriet är en del av det finländska Finmari-konsortiet. Laboratoriets viktigaste samarbetspartners är Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Laboratoriet har också samarbetspartners i hela Östersjöområdet.

Laboratoriet undersöker prover från Aranda och Algaline

Havsforskningslaboratoriets aktivitet styrs av vilka prover som samlas in under Arandas forskningsfärder och i den s.k. Algaline-övervakningen (på handelsfartyg försedda med provtagningsapparatur). Näringsmängden i vattenproverna ger information som används för uppskattningar bedömning av hur eutrofieringsgraden i Östersjön varierar.

Växt- och djurplankton och bottendjur undersöks med hjälp avgenom mikroskopering, bland annat för att ta reda på hur miljöförändringarna påverkar dessa organismers utbredning. Undersökningarna ger också information om till exempel skadliga alger och om utbredningenar av främmande arter i Östersjön.

Ett laboratorium, många användningsformer

Havsforskningslaboratoriet har en mångsidig utrustning. Förutom mikroskop och analysatoreranalysapparatur finns även optisk forskningsutrustning och utrustningfinns här bland annat optisk apparatur och redskap för cellräkning och avbildning. Laboratoriet är också lämpligt för molekylär genetik och biomarkörsforskning och kommer att anpassas för att möta behoven i nya forskningsprojekt efter behov.Laboratoriet kan också användas för undersökningar som bygger på molekylärgenetik utnyttjar biomarkörer och anpassar sig till nya behov allt eftersom de uppstår.

 Runda, gul-bruna celler av kiselalgen Coscinodiscus granii.
Celler av Coscinodiscus granii -kiselalgen.

I laboratoriet utförs också tiotals externt finansierade forskningsprojekt. Till dem hör utredningar av Östersjöns ekologiska särdrag, granskningar av restaureringsprojektens effekter och mikroplasternas vandringar i näringsväven. Andra projekt testar den senaste marina mätningstekniken nyaste mätteknikerna och utvecklar biotekniska applikationer, till exempel för produktion av bioplaster.

”Algbibliotek” för forskningens behov

Havsforskningslaboratoriet upprätthåller ocksåhar en samling av algbestånd för forskarnas behov. ”Biblioteket” omfattar hundratals bestånd av östersjöalger som kan utnyttjas t.ex. för odlingsexperimentförsök under olika miljöförhållandenbetingelser. För detta ändamål finns här också försöksutrymmen i vilka förhållandena kan regleras efternligt behov. I samma utrymmenTack vare detta kan man till exempel studera hur musslor klarar sig i olika miljöförhållandenmiljövariationer i laboratoriet.

Laboratoriet har också 12 större akvarier (300 l) i vilka forskarna kan studera havsorganismer i en miljö som motsvarar den naturliga.