Husö biologiska station på Åland

Husö biologiska station (Åbo Akademi, Miljö- och marinbiologi) ligger i den nordvästra delen av fasta Åland. Området hör till norra Östersjöns bäst bevarade skärgårdsområden. Forskningen på stationen är starkt kopplad till skärgårdens, kustvattnens och sjöars ekosystem samt deras struktur och funktion.


Tyngdpunktsområdena för forskningen är bland annat strukturell och funktionell biodiversitet samt eutrofiering och andra antropogena miljöproblem, som till exempel klimatförändringens effekter på havsmiljön.

Lång erfarenhet av samarbete med förvaltningssektorn

Husö har ända sedan år 1961 ett samarbetsavtal med Ålands landskapsregering. Tack vare detta har stationen en lång tradition av tillämpad vetenskapligt samarbete med den administrativa sektorn. Samarbetet innefattar bl.a. vattenvårdsfrågor och lagstiftning på både lokal, regional och internationell nivå.

Experimentell forskning inom- och utomhus

Husö biologiska station har profilerat sig genom högklassig experimentell forskning i akvatisk ekologi. Andra tyngdpunktsområden är marina habitatens funktion och struktur och kartläggning av rumslig biologisk mångfald i kustområden.

 En sandbotten med vegetation.

Stationen förfogar över utrymmen för modern experimentell forskning både inom- och utomhus. Undervisningen i marinbiologi vid Åbo Akademi är kraftigt anknuten till stationen, både när det gäller kurser och examensarbeten. På stationen ordnas också kurser från nordiska och internationella universitet.

Medlemskap i internationella forskningsnätverk

Husö biologiska station deltar i flera nordiska och internationella forskningsnätverk, till exempel MARS Network (European Network of Marine Research Institutes and Stations). Tillsammans med Tvärminne zoologiska station och Skärgårdshavets forskningsinstitut är stationen med i nätverket EMBRC (European Marine Biological Resource Center) och vägkartsprojektet FIRI (Vägkarta för forskningens infrastruktur) inom FINMARI-konsortiet.