Lagar, avtal och program som gäller havets natur och resurser

Frågor kring havsnaturens biodiversitet och ett hållbart bruk av havets naturresurser gäller hela planeten. På samma sätt som havets ekosystem är en helhet, är också biodiversiteten och resurserna upplösligt förenade. Vill vi bevara biodiversiteten måste vi trygga ekosystemens funktion, också då de belastas från många olika håll.


Naturresurser uppkommer inte i ett vakuum. Genom reglering med hållbarhet som mål försöker vi hålla konsumtionen på en nivå som ekosystemen tål. Det internationella samarbetet på att definiera vad som är hållbart och uppnå målen har pågått i flera decennier.

FN:s konvention och biologisk mångfald och EU:s Östersjöstrategi är de viktigaste avtalen

Det viktigaste internationella avtalet som rör havsnaturens biodiversitet och ett hållbart bruk av naturresurserna är FN:s konvention om biologisk mångfald från år 1992.

Både Europa och Finland har ratificerat konventionen. Det regionala arbetet för att uppnå målen sker via EU:s Östersjöstrategi.

Finlands Östersjöstrategi kombinerar skydd och bruk

Det viktigaste finländska dokumentet om havsnaturen och havets naturresurser är landets egna Östersjöstrategi som sammanjämkar internationella och regionala strävanden och koordinerar förverkligandet lokalt. Enligt Östersjöstrategin är en ren Östersjö och dess livskraftiga natur tryggad och en hållbart utnyttjad resurs. Förutom skyddandet tar strategin också hänsyn till en hållbar användning av Östersjön som en källa till naturresurser och för rekreationsändamål.

Lagar, avtal och program

0