Skärgårdsfåglarna speglar havsnaturen

Skärgårdens häckfågelfauna är ett av de synligaste och bäst kända uttrycken för havets natur. De stora och lätt igenkännliga fåglarna är en av de organismgrupper som inspirerar ett stort naturintresse i vårt land.


Med skärgårdsfåglar menar man de andfåglar, måsar, tärnor, alkor och vadare som häckar längs våra kuster. I skärgården lever också rovfåglar, till exempel havsörn och fiskgjuse.

Tiotals frivilliga deltar varje år i taxeringar av häckfågelfaunan. Med dem följer man beståndens utveckling. För många amatörornitologer utgör arktikan, de arktiska fåglarnas överflygning på våren en av årets höjdpunkter.

Historiskt sett har särskilt andfåglarna spelat en viktig roll som människoföda. Än idag är vårfågelskyttet en del av skärgårdskulturen.

Fågeln letar efter mat på grunt sandbotten
Vadarna trivs på Karlös sandstränder.

Östersjön fungerar som rast- och matplats

Utom de fåglar som häckar hos oss besöks Finlands havsområden, särskilt under höstflyttningen, av väldiga mängder alfåglar och andra arter. I framtiden, när isvintrarna blir sällsyntare kommer våra havsområden att öka i betydelse som övervintringsplatser för sjöfåglarna.

Skärgårdsfåglarna häckar på skogklädda holmar, i vassvikar och på ytterskärgårdens trädlösa skär. Havet försörjer dem med till exempel blåmusslor och fisk.

Både naturskyddslagen och fågeldirektivet skyddar fåglarna

Fågelbeståndens tillstånd avspeglar också hela Östersjöns tillstånd. Ejdern har gått tillbaka på grund av ökad predation, medan skarvarna ökat kraftigt. En orsak till skarvarnas frammarsch är sannolikt att det finns så mycket mörtfiskar.

Vissa arter är hotade och behöver skydd. Därför upptas de bland annat i naturskyddslagen, EU:s fågeldirektiv och kan hitta tillflyktsorter i fågelskyddsområden.

Tärna mot himlen.
Tärna mot himlen.