Meren kestävä käyttö ja hyvä hoito turvaavat ihmisen ja Itämeren yhteisen tulevaisuuden

Itämeri on suomalaisille monella tapaa tärkeä. Merta käytetään kulkureittinä, merestä saadaan luonnonvaroja ja meri tuottaa myös henkistä hyvinvointia. Moni elinkeino nojautuu mereen ja sen antimiin.


Nyky-yhteiskunnassa meren merkitys kasvaa entisestään. Meriliikenne lisääntyy ja merialueita halutaan hyödyntää aiempaa intensiivisemmin myös uusiin tarkoituksiin, kuten tuulivoiman tuotantoon. Haasteena on sovittaa eri käyttötarpeet yhteen ja pitää samalla huolta meren hyvinvoinnista.

Meren kestävä käyttö pohjautuu tietoon ja säännöksiin

Meren käyttöä ja kuormitusta ohjaavat sekä kansallinen lainsäädäntö että kansainväliset sopimukset ja sitoumukset. Säännösten tavoitteena on varmistaa, että merta käytetään kestävästi – eli että merenkäyttö ei heikennä meren tilaa tai vaaranna esimerkiksi meriluontoa tai merellistä kulttuuriperintöä. Merta pitää myös hoitaa aktiivisesti yhdessä muiden rantavaltioiden kanssa.

Merialueiden eri käyttötarpeet sovitetaan yhteen merialuesuunnittelun avulla. Suunnittelu perustuu tietoihin merialueiden tilasta ja soveltuvuudesta eri toimintoihin.

Merialuesuunnittelulla ja muilla merta koskevilla toimilla on yhteinen päämäärä: saavuttaa ja säilyttää Itämeren tila hyvänä ja turvata meren monipuolinen ja kestävä käyttö nyt ja tulevaisuudessa.