Merenkulku pitää huolen Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista

Varustamotoiminta on merenkulkuelinkeinojen ydin. Sen lisäksi merenkulkuelinkeinoihin kuuluvat mm. laivanselvitys- ja laivameklaritoiminta, laivamuonitusliikkeet sekä monet muut varustamotoimintaa ja merikuljetuksia palvelevat elinkeinot.


Suomessa toimii niin suuria kansainvälisiä kuin pieniä paikallisia varustamoita

Ulkomaanliikennettä harjoittavia suomalaisia varustamoita on noin 20. Ulkomaan liikenteessä on noin 110 suomalaisten varustamoiden laivaa. Suomalaiset varustamot ovat erikoistuneet operoimaan varsinkin ro-ro-aluksilla ja matkustaja-autolautoilla. Suurimpiin alustyyppiryhmiin kuuluvat myös kuivalastialukset ja säiliöalukset.

Ulkomaan liikenteessä operoivien varustamoiden lisäksi Suomessa on paljon pieniä rannikko- ja sisävesiliikenteen varustamoyrityksiä. Niistä suuren osan liiketoiminta liittyy paikalliseen matkailuun.

Kokonaisuudessaan Suomen varsinainen kauppalaivasto käsittää noin 700 alusta, kun huomioidaan kaikki Suomessa kauppamerenkulkuun rekisteröidyt vähintään 15 metriä pitkät alukset. Alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli vuoden 2021 lopussa 1 738 552. Ulkomaanliikenteen noin 110 aluksen osuus koko kauppalaivaston bruttovetoisuudesta on 85 % eli muut alukset ovat hyvin pieniä.

Pääosa suomalaisten varustamojen aluksista on varustamon itse operoimassa linja- tai hakurahtiliikenteessä. Osa aluksista on myös aikarahdattuna muiden operaattorien liikenteeseen.

Suomalaiset alukset toimivat enimmäkseen Itämeren ja Pohjanmeren liikenteessä. Suomalaisten varustamojen aluksia on Suomen lipun lisäksi myös muiden maiden lippujen alla.

Irtolastilaiva Eira Kustaanmiekassa Ro-ro-alus Finnwave Airistolla  Säiliöalus Kiisla Naantalin satamassa

Merenkulku on kansainvälinen elinkeino

Suomen ja ulkomaiden välisten merikuljetusten tavaramäärästä 29 prosenttia kuljetettiin vuonna 2021 Suomen lipun alla olevilla laivoilla. Yli kaksi kolmasosaa kuljetettiin siis ulkomaisilla aluksilla.

Laivanselvitystoimintaa harjoittavat yritykset edustavat niin kotimaisia kuin ulkomaisia varustamoja. Ne huolehtivat erilaisista hallinnollisista ja käytännön tehtävistä varustamon ja lastinantajan, satamapalveluja tarjoavien toimijoiden sekä viranomaisten välillä.

Merenkulku on erittäin kansainvälistä liiketoimintaa. Esimerkiksi maailman suurimmat konttivarustamot ovat Suomessa edustettuina omien tytäryhtiöidensä kautta. Suomalaisomisteisia laivoja taas kulkee myös kolmansien maiden välisessä liikenteessä eikä pelkästään hoitamassa Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia.

Merenkululla on elintärkeä rooli Suomen kansantaloudelle ja huoltovarmuudelle

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista noin 80 prosenttia tapahtuu meriteitse. Viennin osalta luku on jopa yli 90 prosenttia. Tämän takia ympäri vuoden toimivat merikuljetusyhteydet ovat elintärkeitä Suomen kansantaloudelle.

Huoltovarmuus edellyttää merikuljetusten jatkuvuutta myös mahdollisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kotimainen varustamotoiminta sekä suomalaisten omistamat alukset ja Suomen lipun alla olevat alukset luovat perustan huoltovarmuudelle.

Talviset olosuhteet ovat haasteellisia merenkululle

Itämeren talvisten olosuhteiden takia Suomen meriliikenteen ympärivuotiseen hoitamiseen tarvitaan hyvillä jäissäkulkuominaisuuksilla varustettuja aluksia. Suomalaisen varustamoelinkeinon vahvuuksia onkin monipuolinen erityisosaaminen alusten operoinnissa vaikeissakin jääolosuhteissa.

Talvimerenkulun turvaamiseksi Suomessa on kahdeksan suurta jäänmurtajaa ja joukko pienempiä ensisijaisesti satamajäänmurtoon kykeneviä hinaajia.

 Jäänmurtaja-avustus mahdollistaa talvimerenkulun
Jäänmurtaja Polaris avaa väylää rahtilaivalle.

Avainlukuja

340
yritystä
2,2
mrd. euroa liikevaihtoa
8 100
henkilöä

Alan toimijoita

Suomen Varustamot ry
Suomen Varustamot ry:n jäsenvarustamot
Suomen Laivameklariliitto ry
Suomen Laivameklariliiton jäsenyritykset
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry