Merenhoito ja -suojelu tähtäävät hyvinvoivaan Itämereen

Itämerta vaivaavat monet ongelmat: rehevöityminen, roskaantuminen ja haitalliset aineet sekä lajiston ja elinympäristöjen muutokset. Näihin ongelmiin puututaan jo nyt monin keinoin, mutta lisätoimia tarvitaan, jotta Itämeri saadaan voimaan jälleen hyvin.


Meren hoito ja suojelu on pitkäjänteistä ja laaja-alasta työtä. Sitä on tehtävä kaikilla mereen vaikuttavilla toimialoilla ja myös laajalla maantieteellisellä alueella: toimien tulee kohdistua meren koko valuma-alueeseen, ei pelkästään mereen itseensä tai rannikoille.

Suomen pitää huolehtia omalta osaltaan Itämeren hyvinvoinnista. Siihen velvoittavat myös Euroopan unioni sekä Suomen muut kansainväliset sitoumukset.

Merta hoidetaan suunnitelmallisesti, toimia ohjaa merenhoitosuunnitelma

Merenhoidon lähtökohtana on tieto meren tilasta. Tiedon pohjalta asetetaan tavoitteet eri osa-alueille, kuten luonnon monimuotoisuudelle tai haitallisille aineille. Tavoitteiden perusteella määritetään sitten täsmällisemmät toimet. Toimien kirjo on laaja. Se ulottuu mereen kohdistuvan kuormituksen ja muiden paineiden vähentämisestä kalakantojen hoitoon tai esimerkiksi öljyonnettomuusriskien hallintaan.

Suomessa merenhoidon tavoitteet ja toimet on kirjattu määrävälein laadittavaan kansalliseen merenhoitosuunnitelmaan ja sen toimenpideohjelmaan. Merenhoitosuunnitelma muodostaa Suomen meristrategian, jollaista Euroopan unioni edellyttää jäsenmailtaan.

Suojelualueet säilyttävät meriluontoa

Merenhoitosuunnitelman lisäksi Suomen meriluontoa suojellaan perustamalla luonnonsuojelualueita. Niiden tavoitteena on turvata monipuolisen meriluonnon säilyminen. Osa Suomen mereisistä suojelualueista kuuluu Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon tai muihin kansainvälisiin luonnonsuojeluverkostoihin.