Merenhoitosuunnitelmat ja -ohjelmat ohjaavat Itämeren suojelua

Suomen merenhoito pohjautuu kuuden vuoden välein laadittavaan kansalliseen merenhoitosuunnitelmaan. Suunnitelma koostuu kolmesta osasta: meren nykytilan arviosta ja tavoiteasettelusta, seurantaohjelmasta sekä toimenpideohjelmasta. Merenhoitosuunnitelman laatimiseen velvoittaa Suomen lainsäädäntö – laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Suunnitelma täyttää myös Euroopan unionin asettaman velvoitteen merenhoitostrategiasta.


Seurantaohjelma antaa tiedon meren tilasta ja sen kehityksestä

Merenhoitosuunnitelmaan sisältyvässä seurantaohjelmassa meren tilaa arvioidaan erilaisilla mittareilla, joita kutsutaan laadullisiksi kuvaajiksi. Mikäli laadulliset kuvaajat osoittavat meren tilan joltakin osin heikoksi, on löydettävä keinot, joilla tilaa voidaan parantaa.

Seurantaohjelmassa on koko joukko erilaisia laadullisia kuvaajia. Ne koskevat esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta, kalakantoja, rehevöitymistä ja vaarallisia aineita.

Toimenpideohjelma arvioi nykyistä merenhoitoa ja esittää uusia toimia

Merenhoidon toimenpideohjelmassa arvioidaan nykyisten merenhoitotoimien riittävyyttä ja esitetään tarvittaessa uusia toimia, joilla merenhoidolle asetetut laadulliset tavoitteet saavutetaan. Toimenpideohjelma ohjaa siis pitkälti Suomen merenhoitoa.n.

Nykyinen toimenpideohjelma kattaa vuodet 2016–2022. Sen tavoite on vähentää ihmisen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia mereen sekä parantaa meriluonnon tilaa suorilla hoitotoimilla. Päämääränä on meren hyvä tila.

Ohjelma keskittyy ensisijaisesta turvaamaan meriluonnon monimuotoisuuden ja selättämään rehevöitymisen. Myös moniin muihin ongelmiin puututaan, lääkeaineista öljykuljetusten riskeihi

Toimenpideohjelmaan sisältyy satoja yksityiskohtaisia toimia

Toimenpideohjelma sisältää satoja konkreettisia toimia. Toimilla muun muassa vähennetään meren ravinnekuormitusta, roskaantumista ja vedenalaista melua sekä vaarallisten aineiden päästöjä.

Lisäksi ohjelmassa säädellään kalastusta ja metsästystä sekä turvataan herkkien lajien ja luontotyyppien esiintyminen. Toimenpiteisiin kuuluu myös laatia suunnitelma, jolla estetään vieraslajien saapuminen ja leviäminen.

Itämeren suojelun toimintasuunnitelma kattaa koko Itämeren

Koska Itämeri on kasainvälinen meri, pitää merenhoidossa harjoittaa yhteistyötä muiden rantavaltioiden kanssa. Yhteiset pyrkimykset on kirjattu Itämeren suojelukomission (Helcom) Itämeren suojelun toimintasuunnitelmaan.

Suunnitelma hyväksyttiin vuonna 2007 ja sen ravinnekuormitusosio vahvistettiin 2013. Suunnitelman toteutumista seurataan maittain. Suunnitelmaa päivitetään parhaillaan.