Suomen Itämeri-politiikka on aktiivista

Itämeri-politiikkaan osallistuu Suomessa kuusi eri ministeriötä, kuten työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö. Valtioneuvoston kanslia koordinoi EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa.


Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimii ohjausryhmä, joka vastaa kansallisen meripolitiikan kehittämisestä. Ohjausryhmä on myös laatinut Suomen Itämeren alueen strategian. Meripolitiikka pohjautuu kansainvälisiin säädöksiin, EU:n lainsäädäntöön ja strategiseen ohjaukseen, jotka pannaan toimeen kansallisella lainsäädännöllä.

Itämeri-strategia linjaa Suomen Itämeri-politiikan painopisteet

Suomen Itämeri-strategiassa linjataan Suomen Itämeri-politiikan painopisteet. Suomen Arktiseen strategiaan rinnastuvassa Itämeri-strategiassa esitetään visio Suomen tavoitteista Itämeren alueen kehittämiseksi.

Strategia pyrkii nivomaan yhteen kansainväliset ja alueelliset tavoitteet Itämeren suojelussa ja koordinoimaan niiden toteutumista paikallisesti. Itämeri-strategian vision mukaan puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattu ja kestävästi hyödynnetty voimavara.

Strategiassa huomioidaan suojelun lisäksi myös Itämeren kestävä käyttö niin luonnonvarojen lähteenä kuin virkistyskäytössä.

Itämeri-strategian kantava voima ovat sen päätavoitteet

Itämeristrategian kantavana voimana ovat EU:n Itämeri-strategian 2009 määrittämät päätavoitteet, joilla pyritään:

  1. pelastamaan Itämeri,
  2. yhdistämään Itämeren rannikkoalue,
  3. lisäämään hyvinvointia Itämeren ympärysmaissa.

Strategiassa esitetään tulevaisuuteen suuntaavia sekä nykyistä toteutusta vauhdittavia toimia ja politiikka-aloitteita. Lisäksi siinä linjataan Suomen omia keskeisiä toimenpiteitä Itämeren hyvän tilan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi, Itämeren alueen kilpailukyvyn parantamiseksi sekä Suomen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Strategiassa esitetään tavoitteita myös EU:n Itämeri-politiikalle ja korostetaan maakuntien, kaupunkien ja kansalaisjärjestöjen tärkeää roolia Itämeri-yhteistyössä.