Havsförvaltning och -skydd för en välmående Östersjöregion

Östersjön plågas av många problem: övergödning, nedskräpning, utsläpp av skadliga ämnen och förändringar i artsammansättningen och livsmiljöer. De här problemen har vi redan tagit itu med, men ytterligare ansträngningar behövs för att få Östersjön tillbaka på rätt spår.


Skyddet och vården av havet är ett långsiktigt och omfattande arbete. Detta måste göras på alla sektorer som påverkar havet, men också på ett brett geografiskt område. Åtgärden måste riktas mot hela havets avrinningsområde, inte bara havet eller kusten.

Finland måste bidra till Östersjöns välmående. Också vårt EU-medlemskap och andra internationella åtaganden förbinder oss till arbetet.

Havet förvaltas systematiskt

Marin förvaltning är baserad på kunskap om tillståndet i havet. Utgående från denna kunskap ställer vi mål för olika delområden, t.ex. biodiversiteten eller halterna av skadliga ämnen. Målen i sin tur avgör vilka åtgärder vi väljer. Havsförvaltning kan bedrivas på många olika sätt, allt från att minska på diverse typer av belastning, till att vårda fiskbestånden eller till att hantera riskerna för oljeolyckor.

I Finland har havsförvaltningens mål och åtgärder inkluderats i den nationella havsförvaltningsplanen och dess åtgärdsprogram som uppdateras med regelbundna mellanrum. Den marina förvaltningsplanen utgör den finska marina strategin som EU förutsätter av sina medlemsländer.

Skyddsområdena bevarar havsnaturen

Förutom havsförvaltningsplanen kommer Finlands marina natur att skyddas genom att upprätta naturskyddsområden. Deras mål är att säkerställa bevarande av en rik marin miljö. Vissa av Finlands marina naturskyddsområden ingår i EU-programmet Natura 2000 eller i andra internationella naturskyddsnätverk.